Tag: 8.8inch

Lenovo Legion Tab, 8.8-inch screen, 144 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1, fast charge 45 watts

Lenovo to Lenovo Legion Tab à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸£à¸¸à¹ˆà¸™à¸—à¸µà¹ˆà¸ˆà¸°à¸§à¸²à¸‡à¸ˆà¸³à¸«à¸™à¹ˆà¸²à ¸¢à¹ƒà¸™à¸—วีปเà¸à¹€à¸Šà¸µà¸¢ ส่วนประเภ— to the ¸¡à¸µà¸•à¸±à¸§à¹ à¸—à¸™à¹ƒà¸”à¹€à¸‚à¹‰à¸²à¸¡à¸²à¸§à¸²à¸‡à¸ˆà¸³à ¸«à¸™à¹ˆà¸²à¸¢à¹ƒà¸«à¹‰à¸«à¸£à¸·à¸à¹„ม่ เพราะถื à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸ªà¹€à¸›à¸„ค่à¸à¸™à¸‚้างจัดว่าเ ...

Read more

Lenovo Legion Tab, 8.8-inch screen, 144 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1, fast charge 45 watts

Lenovo to Lenovo Legion Tab à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸£à¸¸à¹ˆà¸™à¸—à¸µà¹ˆà¸ˆà¸°à¸§à¸²à¸‡à¸ˆà¸³à¸«à¸™à¹ˆà¸²à ¸¢à¹ƒà¸™à¸—วีปเà¸à¹€à¸Šà¸µà¸¢ ส่วนประเภ— to the ¸¡à¸µà¸•à¸±à¸§à¹ à¸—à¸™à¹ƒà¸”à¹€à¸‚à¹‰à¸²à¸¡à¸²à¸§à¸²à¸‡à¸ˆà¸³à ¸«à¸™à¹ˆà¸²à¸¢à¹ƒà¸«à¹‰à¸«à¸£à¸·à¸à¹„ม่ เพราะถื à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸ªà¹€à¸›à¸„ค่à¸à¸™à¸‚้างจัดว่าเ ...

Read more

Premium Content